- At Home Curaçao Makelaars

Stichting Monumentenfonds Curacao

Informatiemap deel A

 

Algemene Monumenten informatie

 

In dit deel A van de informatiemap wordt kort ingegaan op de volgende algemene

onderwerpen betreffende monumenten en het eilandelijke monumentenbeleid.

 

 1. Ÿ Monumentenbeleid
 2. Ÿ Beschermd Monument
 3. Ÿ Monumentenbeschrijving
 4. Ÿ Aanwijzen tot beschermd monument
 5. Ÿ Openbaar Monumentenregister
 6. Ÿ Aanwijzingsprogramma
 7. Ÿ Rechten en plichten van een eigenaar van een beschermd monument
 8. Ÿ Beschermd stadsgezicht
 9. Ÿ UNESCO – World Heritage list
 10. Ÿ Instellingen werkzaam op het gebied van de monumentenzorg

 

 

Monumentenbeleid

De binnenstad van Willemstad met zijn vele monumenten is cultuurhistorisch zeer

waardevol en uniek in de regio. Ook buiten de binnenstad staan verspreid over het eiland

belangrijke monumenten. Het Bestuurscollege van het Eilandgebied Curaçao heeft om

die reden in 1990 een monumentenbeleid vastgesteld in het Monumentenplan.

Uitgangspunt van dit beleid is het behoud van monumenten, onder meer door het

aanwijzen van panden tot beschermd monument. Dit beleid heeft zijn juridische basis

gekregen met vaststelling van de Monumenten-eilandsverordening Curaçao (A.B. 1990

no.5). In deze verordening is een stelsel van rechten en plichten opgenomen.

In 2002 is het eilandelijk monumentenbeleid geactualiseerd middels het Plan di

Monumento 2000+.

 

Beschermd Monument

Als beschermd monument kunnen die panden worden aangewezen die minstens 50 jaar

oud zijn én van algemeen belang worden geacht daar zij één of meer waarden hebben

die in de Monumenten-eilandsverordening 1990 omschreven staan. Deze waarden zijn

schoonheid, kunstwaarde, betekenis voor de wetenschap, geschiedenis van het land en

volkskundige waarde.

Bij de selectie van te beschermen monumenten wordt daarnaast tevens gekeken naar de

volgende drie criteria:

 1. ŸMonumentale ensemble waarde.
 2. Architectuurhistorische-, esthetische- of kunstwaarde.
 3. Ÿ Cultuurhistorische waarde.

 

Monumentenbeschrijving

Van elk te beschermen monument wordt een beschrijving gemaakt. In deze beschrijving

worden de te beschermen onderdelen van het gebouw beschreven. Tevens wordt

vermeld welke van de bovengenoemde waarden van toepassing zijn en wat dus het

algemene belang is van het behoud van het monument.

Met name wanneer er wat aan het gebouw veranderd gaat worden is het van belang

eerst de beschrijving te raadplegen.

Aanwijzen tot beschermd monument

In de meeste gevallen is het de eilandelijke overheid die een gebouw aanwijst tot

beschermd monument. Echter ook belanghebbenden, zoals eigenaren, kunnen een

verzoek indienen om een pand als monument te beschermen.

Eigenaren die het niet eens zijn met de aanwijzing kunnen binnen zes weken een

bezwaarschrift indienen bij het Bestuurscollege danwel binnen zes weken een

beroepschrift indienen bij het Gerecht in Eerste Aanleg.

 

Openbaar Monumentenregister

Een beschermd monument wordt ingeschreven in het “Openbaar Register voor

Beschermde Monumenten” . Dit openbare register kan ingezien worden bij de Dienst

Ruimtelijke Ontwikkeling en Volkshuisvesting (DROV), afdeling Monumentenbureau,

Scharlooweg 51, Curaçao. Hier kan men tevens tegen betaling van NAf. 7,50 een

uittreksel verkrijgen uit het Monumentenregister.

 

Aanwijzingsprogramma

De overheid is in 1993 gestart met het aanwijzen van gebouwen tot beschermd

monument. In totaal zijn in de binnenstad van historisch Willemstad 780 gebouwen

aangewezen tot beschermd monument.

In 1996 is begonnen met het aanwijzen van monumenten buiten de binnenstad, waarbij

in eerste instantie de landhuizen worden beschermd. Vervolgens zullen gebouwen als

kerken, kleine stenen woonhuizen en kunukuhuizen worden aangewezen. Dit

aanwijzingsprogramma zal nog een aantal jaren in beslag nemen.

Rechten en plichten van een eigenaar van een beschermd monument.

In de Monumenten-eilandsverordening is een stelsel van rechten en plichten opgenomen.

Een eigenaar heeft de plicht een beschermd monument, indien noodzakelijk, te herstellen

en te onderhouden. Eenmaal aangewezen tot beschermd monument mogen deze

panden geen wijzigingen ondergaan die hun historische waarde, zoals omschreven in de

beschrijving, teniet kunnen doen. Voor iedere ingreep die leidt tot een wijziging, in welk

opzicht dan ook, heeft de eigenaar een zogenaamde Monumentenvergunning nodig.

Daarnaast blijft de plicht bestaan om ook voor beschermde monumenten, vóór aanvang

van de bouwwerkzaamheden een Bouwvergunning aan te vragen. In het uitzonderlijke

geval dat een eigenaar een beschermd monument wil slopen, dient ook hiervoor een

Sloopvergunning te worden aangevraagd.

Tegenover deze plichten staat het recht dat een monumenteneigenaar in principe heeft

op restauratie- en onderhoudssubsidie.

 

Beschermd Stadsgezicht

Zoals reeds gesteld is de binnenstad van Willemstad met zijn vele monumenten

cultuurhistorisch zeer waardevol en uniek in de regio. Om die reden heeft de binnenstad

in 1995 in het Eilandelijk Ontwikkelingsplan Curaçao (EOP) de status van beschermd

stadsgezicht gekregen. Dat wil zeggen dat niet alleen de gebouwen maar ook de

structuur en het aanzicht van de stad beschermd zijn.

Behalve voor het slopen van monumenten heeft men voor de binnenstad ook een

sloopvergunning nodig voor het slopen van niet-monumenten. Daarnaast zijn er in artikel

4 van het E.O.P. bijzondere bepalingen opgenomen waaraan nieuwbouw in de

binnenstad moet voldoen om niet storend te zijn voor het karakter van de stad.

 

UNESCO – World Heritage List.

In december 1997 zijn delen van historisch Willemstad geplaatst op de

Werelderfgoedlijst (World Heritage List) van de UNESCO. Deze plaatsing is voorgedragen

door het Bestuurscollege van het Eilandgebied Curaçao. De plaatsing is een wereldwijde

erkenning van de cultuurhistorische waarde van de stad.

Instellingen werkzaam op het gebied van de Monumentenzorg

In 1954 is de Stichting Monumentenzorg Curaçao opgericht.

Sindsdien houdt de stichting zich voornamelijk bezig met het verwerven, restaureren

en beheren van monumenten. Deze pionier op het gebied van de monumentenzorg

heeft inmiddels een groot aantal restauratieprojecten uitgevoerd.

 

In het kader van de uitwerking van het Monumentenplan uit 1990 zijn de volgende

organisaties opgezet.

 

ŸMonumentenbureau.

Opgericht in 1990 als afdeling van de Dienst Ruimtelijke Ontwikkeling en

Volkshuisvesting (DROV). Het Monumentenbureau is in algemene lijnen

verantwoordelijk voor de voorbereiding en uitvoering van het eilandelijke

monumentenbeleid.

 

ŸMonumentenraad.

Opgericht in 1990 is de Monumentenraad een onafhankelijk adviesorgaan die het

Bestuurscollege gevraagd en ongevraagd van advies dient.

 

ŸStichting Monumentenfonds Curaçao.

Ingesteld in 1992 door de overheid en particulier initiatief. De taken van het

Monumentenfonds zijn in op de eerste plaats het verstrekken van

restauratiefinancieringen aan particuliere monumenteneigenaren in de vorm van

subsidies en leningen. Daarnaast dient het technische restauratieplan in overleg met

het Monumentenfonds te worden opgesteld en wordt de aanvraag voor de

Monumentenvergunning bij deze instantie ingediend.

 

ŸNV. Stadsherstel Willemstad

De N. V. Stadsherstel Willemstad is opgericht in 1992 en stelt zich ten doel het

verwerven, restaureren en exploiteren van monumenten met een monumentaal

karakter in Willemstad. Daarnaast zal de NV Stadsherstel ook nieuwbouw plegen in

open gaten in de binnenstad.

Behalve bovengenoemde organisaties zijn er ook instanties die weliswaar het

monumentenbeleid niet als eerste prioriteit hebben doch door hun activiteiten wel een

belangrijke bijdrage daar aan leveren.

 

ŸSecretariaat Stadsvernieuwing is in 1989 opgericht en is een afdeling van het

Eilandgebied Curaçao. Het heeft voornamelijk een coördinerende taak binnen het gehele

stadsvernieuwingsproces. Dit houdt ondermeer in het inhoudelijk afstemmen van de

diverse plannen die de binnenstad bestrijken.

 

ŸFundashon Kas Popular

In het kader van het eilandelijke volkshuisvesting beleid verwerft de in 1979 opgerichte

woningbouwstichting FKP panden in de binnenstad teneinde ze te renoveren danwel

te restaureren en ze daarmee geschikt te maken voor bewoning. Dit kunnen zowel

monumenten als niet-monumenten zijn. Daarnaast bouwt de FKP in het kader van het

algemene stadsvernieuwingsbeleid ook nieuwe woningbouwprojecten in de

binnenstad.

 

Pro Monumento

In 1993 werd op particulier initiatief de stichting Pro Monumento opgericht. Deze

onafhankelijke stichting stelt zich ten doel het behoud van de historische bebouwing van

Curaçao en het bevorderen van de waardering hiervoor bij de eilandelijke bevolking. Om

dit laatste te bereiken organiseert ProMo ondermeer om de twee jaar de “Open

Monumentendag”.

 

 

Informatiemap deel B

 

Algemene informatie Restauratiefinanciering

In dit deel B van de informatiemap wordt ingegaan op de algemene zaken die betrekking

hebben op de financiering van restauratieprojecten door de Stichting Monumentenfonds

Curaçao.

 

 1. Ÿ De Stichting Monumentenfonds Curaçao
 2. Ÿ Hoe komt het Monumentenfonds aan haar fondsen?
 3. Ÿ Wanneer is het Monumentenfonds voor een eigenaar van belang?
 4. Ÿ Subsidies en leningen
 5. Ÿ Subsidiabele kosten – Subsidiegrondslag
 6. Ÿ Subsidie- en lening percentages
 7. Ÿ De Restauratiehypotheek
 8. Ÿ Monumentenfondskosten
 9. Ÿ Verzoek om restauratiefinanciering

 

Voor nadere informatie betreffende bovengenoemde onderwerpen kan altijd vrijblijvend

contact worden opgenomen met de Stichting Monumentenfonds Curaçao.

 

De Stichting Monumentenfonds Curaçao

De Stichting Monumentenfonds Curaçao is een “non-profit” organisatie opgericht in augustus

1992 door de overheid en particulier initiatief, in het kader van de uitvoering van het in 1990

door het Bestuurscollege van het Eilandgebied Curaçao vastgestelde

 

Monumentenplan.

Het doel van het Monumentenfonds Curaçao is het bevorderen van het herstel en behoud

van Monumenten, binnen het kader van de beleidsdoelstellingen van het Eilandgebied Curaçao,

door het verstrekken van financieringsfaciliteiten en het geven van de nodige voorlichting op

het gebied van restauratie en monumentenzorg. Hoe komt het Monumentenfonds aan haar fondsen

Het Monumentenfonds Curaçao verstrekt namens het Bestuurscollege subsidies en

restauratie-hypotheken. Om dit te kunnen doen heeft het Monumentenfonds fondsen

nodig, die het betrekt van de volgende vier geldstromen .

 

Ÿ Fondsen die in het kader van de Nederlandse ontwikkelingssamenwerking met de

Nederlandse Antillen beschikbaar worden gesteld.

Ÿ Fondsen die door het Eilandgebied Curaçao beschikbaar worden gesteld.

Ÿ”Funding” door lokale financiële instellingen.

Ÿ”Revolving fund” opgebouwd door haar eigen exploitatieresultaat.

 

Wanneer is het Monumentenfonds voor een eigenaar van belang?

Het Monumentenfonds (MFC) heeft in het kader van de uitvoering van het

Monumentenplan de zogenaamde “loketfunctie” gekregen. Dat wil zeggen dat een

eigenaar van een beschermd monument die restauratie of onderhoud van zijn pand

overweegt in eerste instantie contact dient op te nemen met het MFC.

Hier kan hij alle informatie krijgen op zowel technisch- als financieel gebied.

 

Tot de taken van het Monumentenfonds behoren de volgende zaken:

 

Ÿ het verstrekken van restauratie- en onderhoud-subsidies en leningen aan particuliere

eigenaren van beschermde monumenten.

Ÿ het technisch restauratieplan dient in overleg met het MFC te worden opgesteld.

Ÿ de aanvraag voor de Monumentenvergunning (restauratievergunning) dient bij het

MFC te worden ingediend.

 

het verstrekken van financiële, bouwtechnische, restauratieve en juridische adviezen.

Het is derhalve voor de particulier aan te bevelen reeds in het beginstadium kontakt op

te nemen met het Monumentenfonds.

 

Subsidies en leningen

Krachtens artikel 13 van de monumenten-eilandsverordening Curaçao verleent de

Stichting Monumentenfonds Curaçao, namens het Bestuurscollege, een bijdrage in het

herstel en onderhoud van beschermde monumenten. Deze bijdrage wordt gegeven in de

vorm van een subsidie en lening. Hierbij dient door het MFC het van kracht zijnde

Meerjarenprogramma Bijdrageregeling Monumentenzorg (de subsidieregeling), welke

periodiek door het Bestuurscollege wordt vastgesteld, in acht te worden genomen.

Het doel van subsidie is een bijdrage te leveren aan de instandhouding van de

monumentale waarde van het beschermde monument.

Het Monumentenfonds verstrekt altijd een “mix” van subsidie en lening. Dat wil zeggen

dat er nooit alléén subsidie verstrekt wordt. Indien gebruik gemaakt wordt van de

subsidie dient de aanvrager ook een gedeelte van de restauratiekosten bij het

Monumentenfonds te lenen in de vorm van een restauratiehypotheek.

Subsidiabele kosten – Subsidiegrondslag

Subsidiabele kosten zijn die kosten die gemaakt moeten worden om het oorspronkelijke

monument te restaureren. Met andere woorden de kosten voor onderhoud en herstel

welke noodzakelijk zijn voor de instandhouding van de monumentale waarden. Deze

monumentale waarden staan in principe vermeld in de monumentenbeschrijving die

opgesteld is bij aanwijzing van het pand tot beschermd monument.

Indirecte restauratiekosten, zoals architectenkosten, overheadkosten van de aannemer,

constructieverzekeringskosten, etc., zijn eveneens subsidiabel voor zover ze betrekking

hebben op het beschermde deel van het monument.

De totale subsidiabele kosten, zowel direct als indirect, worden de subsidiegrondslag

genoemd. Het subsidiebedrag is een percentage van de subsidiegrondslag.

Daarnaast zijn er de niet-subsidiabele kosten. Dat zijn meestal die kosten die te maken

hebben met de hedendaagse eisen zoals elektra, airconditioning, modern sanitair en

tegelwerk. Ook kosten voor het herstel van latere aanbouwen die niet in de beschrijving

zijn opgenomen zijn niet-subsidiabel. Over deze kosten wordt dus geen subsidie

verstrekt.

 

Subsidie- en lening percentages

De hoogte van het subsidiepercentage is afhankelijk van de toekomstige functie van het

gebouw.

 

Ÿ Woonfunctie – 60 %

Krijgt het monument een woonfunctie dan bedraagt de hoogte van de subsidie 60 %

van de subsidiabele kosten. De andere 40 % van de subsidiabele kosten dienen

“verplicht” bij het Monumentenfonds te worden geleend.

 

Ÿ Niet-woonfunctie (commercieel) – 40 %

Krijgt het monument geen woonfunctie dan wordt de hoogte van de subsidie 40 % van

de subsidiabele kosten. De andere 60 % van de subsidiabele kosten dienen

“verplicht” bij het Monumentenfonds te worden geleend.

.

Ÿ In zeer bijzondere gevallen, bijvoorbeeld voor openbare monumenten waar geen

commerciële doeleinden worden nagestreefd, zoals kerken, zijn hogere

subsidiepercentages mogelijk.

 

Ÿ Krijgt het monument een gemengde functie dan worden de subsidiepercentages

verdeeld naar rato van de vloeroppervlaktes van de verschillende functies.

De Restauratiehypotheek

Behalve de subsidiabele kosten in de vorm van een subsidie en “verplichte lening” zijn

ook de niet-subsidiabele kosten via het Monumentenfonds te financieren in de vorm van

een zogenaamde aanvullende lening. De leningen (“verplicht” en aanvullend) worden

verstrekt in de vorm van een restauratiehypotheek waarbij dus het monument als

onderpand dient te worden ingebracht.

 

Het rentepercentage van de restauratiehypotheek is 9 % met een minimale looptijd van

5 jaar en een maximale looptijd van 15 jaar voor panden met een commerciële functie en

maximaal 20 jaar voor panden met een woonfunctie.

Uiteraard zal altijd de kredietwaardigheid van de aanvrager een rol spelen bij de

beoordeling van de restauratie-hypotheekaanvraag.

Een maand na oplevering van het restauratieproject dient gestart te worden met de

aflossing van de restauratiehypotheek.

 

Monumentenfondskosten

De Stichting Monumentenfonds Curaçao brengt voor haar werkzaamheden kosten in

rekening. Deze werkzaamheden bestaan, naast het geven van algemene adviezen op

technisch, financieel en juridisch gebied met betrekking tot monumenten en restauraties,

onder meer uit:

 

 1. Ÿ bespreken van de restauratieplannen met opdrachtgever(eigenaar) en architect in
 2. verschillende fases van het voorbereidingsproces
 3. Ÿ beoordelen van de technische restauratieplannen
 4. Ÿ het adviseren van het DROV-Monumentenbureau met betrekking tot het verlenen
 5. van Monumenten (restauratie)vergunningen
 6. Ÿ beoordelen van aannemersbegrotingen
 7. Ÿ adviseren van de aanvrager met betrekking tot de financiële zaken van de restauratie
 8. Ÿ berekenen van de hoogtes van subsidies en leningen
 9. Ÿ beoordelen van de kredietwaardigheid van de aanvrager van een
 10. restauratiehypotheek beoordelen van de taxatiewaarde van het onderpand
 11. Ÿ begeleiden van het restauratieproces

 

De kosten worden gedekt middels het in rekening brengen van een percentage over de

totaal verstrekte subsidie- en lening bedragen.

 

Deze percentages bedragen momenteel:

Ÿ kosten projectadministratie 2,00% tot een maximum van Nafl. 17.500

Ÿ kosten restauratiebegeleiding 3,25% tot een maximum van Nafl. 45.000

Ÿ afsluitprovisie 1,25%

 

Daarnaast wordt er bouwrente ( 9 % ) in rekening gebracht over het aantal maanden dat

het bouwkundig restauratieproces duurt.

Deze Monumentenfondskosten kunnen als lening worden meegenomen in de totale

financieringskosten.

 

Verzoek om Restauratiefinanciering.

Alvorens met de werkzaamheden aan te vangen moet de aanvrager een schriftelijk

verzoek indienen bij het Monumentenfonds voor een restauratiefinanciering ( subsidie en lening). Pas indien het verzoek is geaccordeerd door het bestuur van het

Monumentenfonds en de hypotheekakte is ondertekend kan gestart worden met de

bouwwerkzaamheden.

 

Het Monumentenfonds financiert namelijk geen projecten die reeds uitgevoerd zijn.

 

Stichting Monumentenfonds Curacao

Scharlooweg 51, Curaçao, Nederlandse Antillen ;

tel. (599 9) 465 4688, fax (599 9) 465 4591

 

Stichting Monumentenfonds Curaçao

 

Download formulieren:

 

Bereken uw hypotheek voor "Stichting Monumentenfonds Curacao"
Hypotheek berekening NL

Bereken hypotheek

Ang. 
%
 jaar

Berekening emailen

 
Ontvang een berekening van uw maandlasten en advies van onze hypotheekadviseur.

Hypotheek aanbieders

Nieuwsbrief

Ontvang de nieuwste listings per email